PARTIZANI BUDNI - TOŽILSTVO ZASPANO

    Kazenski zakonik Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo)


    Kazenski zakonik - KZ-UPB1
    Ljubljana, 27. avgust 2004
    (Uradni list RS, št. 95/2004)

    Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 17. junija 2004 potrdil uradno prečiščeno besedilo Kazenskega zakonika, ki obsega:

    - Kazenski zakonik Republike Slovenije – KZ (Uradni list RS, št. 63/94 z dne 13.10.1994),

    - Popravek Kazenskega zakonika Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 70/94 z dne 11.11.1994),

    - Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika Republike Slovenije - KZ-A (Uradni list RS, št. 23/99 z dne 8.4.1999) in

    - Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika - KZ-B (Uradni list RS, št. 40/04 z dne 20.4.2004).

    Številka: 713-01/89-3/61
    Ljubljana, dne 17. junija 2004
    EPA 1348-III

    Predsednik
    Državnega zbora
    Republike Slovenije
    Borut Pahor

     

    * * * * * * * * * * * * * *


    Nezastarljivost kaznivih dejanj genocida in vojnih hudodelstev
    116. člen


    Kazenski pregon in izvršitev kazni ne zastarata za kazniva dejanja iz členov 373 do 378 tega zakonika, kot tudi ne za tista kazniva dejanja, za katera po mednarodnih pogodbah zastaranje ne more nastopiti.

     

    Obrekovanje
    170. člen


    (1) Kdor o kom trdi ali raznaša kaj neresničnega, kar lahko škoduje njegovi časti ali dobremu imenu, čeprav ve, da je to, kar trdi ali raznaša, neresnično, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do šestih mesecev.

    (2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno s tiskom, po radiu, televiziji ali z drugim sredstvom javnega obveščanja ali na javnem shodu, se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.

    (3) Če je tisto, kar se neresnično trdi ali raznaša, take narave, da ima hude posledice za oškodovanca, se storilec kaznuje z zaporom do dveh let.

     

     

    Petintrideseto poglavje

    KAZNIVA DEJANJA ZOPER ČLOVEČNOST IN MEDNARODNO PRAVO

    Genocid
    373. člen


    (1) Kdor z namenom, da bi popolnoma ali deloma uničil kakšno narodnostno, etnično, rasno ali versko skupino, ukaže pobijati njene člane ali jim povzročati hude telesne poškodbe ali hudo izpodkopavati njihovo telesno ali duševno zdravje ali prisilno izseljevati prebivalstvo ali spraviti skupino v take življenjske razmere, ki vodijo k njenemu popolnemu ali delnemu pokončanju, ali uporabiti ukrepe, s katerimi se preprečujejo rojstva med člani skupine, ali prisilno preseljevati otroke v kakšno drugo skupino, ali kdor z enakim namenom sam stori katero od naštetih dejanj, se kaznuje z zaporom najmanj desetih let ali z zaporom tridesetih let.

    (2) Enako se kaznuje, kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka proti kakšni socialni ali politični skupini.

    (3) Enako se kaznuje tudi kdor ščuva ali poziva k neposredni izvršitvi kaznivih dejanj iz tega člena.

     

    Hudodelstva zoper civilno prebivalstvo
    374. člen


    (1) Kdor v nasprotju s pravili mednarodnega prava med vojno, oboroženim spopadom ali okupacijo, ali kdor pri izvajanju ali v podporo politiki kakšne države ali organizacije, kot del velikega sistematičnega napada, ukaže ali stori proti civilnemu prebivalstvu naslednja dejanja: napad na civilno prebivalstvo, na naselja, posamezne civilne osebe ali osebe, onesposobljene za boj, ki je imel za posledico smrt, hudo telesno poškodbo ali hudo izpodkopavanje zdravja ljudi; izrabo navzočnosti civilnih ali drugih zaščitenih oseb za odvrnitev vojaških operacij; napad brez izbire cilja, s katerim se prizadene civilno prebivalstvo; poboje, mučenje, nečloveško ravnanje, biološke, medicinske ali druge znanstvene poskuse, odvzem tkiva ali organov zaradi presaditve, povzročanje velikega trpljenja ali kršitev telesne neokrnjenosti ali zdravja; izseljevanje ali preseljevanje ali prisilno raznarodovanje ali spravljanje prebivalstva v drugo vero; posiljevanje, prisiljevanje k prostituciji, prisilno nosečnost, prisilno sterilizacijo in druge oblike spolnega nasilja, ki pomenijo hude kršitve mednarodnega prava; zastraševalne ali teroristične ukrepe, jemanje talcev, kolektivno kaznovanje, nezakonito odvažanje v koncentracijska taborišča in drugačno nezakonito zapiranje, jemanje pravice do pravilnega in nepristranskega sojenja; prisiljevanje k službi v sovražnikovih oboroženih silah ali v njegovi obveščevalni službi ali upravi, vlačenje na prisilno delo, izstradanje prebivalstva, zaplembo premoženja, plenitev premoženja prebivalstva, nezakonito in samovoljno uničevanje ali prilaščanje premoženja v velikem obsegu, ki ni upravičeno z vojaškimi potrebami, nalaganje nezakonite in nesorazmerno velike kontribucije in rekvizicije, zmanjševanje vrednosti domačega denarja ali nezakonito izdajanje denarja, se kaznuje z zaporom najmanj desetih let ali z zaporom tridesetih let.

    (2) Enako se kaznuje, kdor s kršitvijo pravil mednarodnega prava med vojno, oboroženim spopadom ali okupacijo, ali kdor pri izvajanju ali v podporo politiki kakšne države ali organizacije, kot del velikega sistematičnega napada, ukaže: napad na objekte, ki so po mednarodnem pravu posebej zavarovani in na objekte in naprave z nevarnim učinkom, kot so jezovi, nasipi in jedrske elektrarne; napad brez izbire cilja, s katerim se prizadenejo civilni objekti, ki so pod posebnim varstvom mednarodnega prava, nebranjeni kraji in demilitarizirana območja; napad, namerno usmerjen zoper osebje, objekte, material, enote in vozila, ki sodelujejo pri zagotavljanju človekoljubne pomoči ali v mirovnih misijah skladno z Ustanovno listino Združenih narodov, dokler so ti, skladno z mednarodnim pravom, upravičeni do enakega varstva kot civilne osebe ali civilni objekti; povzročiti dolgotrajno in veliko škodo za naravno okolje, kar lahko prizadene zdravje ali obstanek prebivalstva, ali kdor izvrši kakšno izmed navedenih dejanj. (3) Kdor s kršitvijo pravil mednarodnega prava med vojno, oboroženim spopadom ali okupacijo kot okupator ukaže ali izvrši preselitev delov svojega civilnega prebivalstva na okupirano območje, se kaznuje z zaporom najmanj petih let.


    Hudodelstva zoper ranjence in bolnike
    375. člen


    (1) Kdor v nasprotju s pravili mednarodnega prava med vojno ali oboroženim spopadom ali kdor pri izvajanju ali v podporo politiki kakšne države ali organizacije, kot del velikega sistematičnega napada, ukaže ali stori proti ranjencem, bolnikom, brodolomcem ali sanitetnemu ali verskemu osebju tale dejanja: poboje, mučenje, nečloveško ravnanje, biološke, medicinske ali druge znanstvene poskuse, odvzem tkiva ali organov zaradi presaditve, povzročanje velikega trpljenja ali kršitev telesne neokrnjenosti ali zdravja ali nezakonito in samovoljno uničevanje ali prilaščanje materiala, sredstev sanitetnega transporta in zalog sanitetnih ustanov ali enot v velikem obsegu, ki ni upravičeno z vojaškimi potrebami, se kaznuje z zaporom najmanj desetih let ali z zaporom tridesetih let.

    (2) Enako se kaznuje, kdor s kršitvijo pravil mednarodnega prava med vojno, oboroženim spopadom ali okupacijo ukaže ali stori napad, namerno usmerjen zoper poslopja, zdravstvene enote ali osebje, ki uporabljajo razpoznavne oznake iz Ženevskih konvencij skladno z mednarodnim pravom.


    Vojno hudodelstvo zoper vojne ujetnike
    376. člen


    Kdor v nasprotju s pravili mednarodnega prava ukaže ali stori proti vojnim ujetnikom tale dejanja: poboje, mučenje, nečloveško ravnanje, biološke, medicinske ali druge znanstvene poskuse, odvzem tkiva ali organov zaradi presaditve, povzročanje velikega trpljenja ali kršitev telesne neokrnjenosti ali zdravja ali prisiljevanje k službi v sovražnikovih oboroženih silah ali jemanje pravice do pravilnega in nepristranskega sojenja, se kaznuje z zaporom najmanj desetih let ali z zaporom tridesetih let.


    Vojno hudodelstvo z uporabo nedovoljenih bojnih sredstev
    377. člen


    (1) Kdor med vojno ali oboroženim spopadom ukaže, da se uporabi tak način boja ali takšna bojna sredstva, ki so po pravilih mednarodnega prava prepovedana, ali jih sam uporabi, se kaznuje z zaporom najmanj desetih let ali z zaporom tridesetih let.

    (2) Enako se kaznuje, kdor s kršitvijo pravil mednarodnega prava med vojno ali oboroženim spopadom ukaže, da v boju ne sme biti preživelih pripadnikov sovražnika, ali vodi boj proti sovražniku na takšni podlagi.


    Novačenje oseb, mlajših od osemnajst let
    378. člen


    Kdor med vojno, oboroženim spopadom ali okupacijo, ali kdor pri izvajanju ali v podporo politiki kakšne države ali organizacije kot del velikega sistematičnega napada, ukaže ali stori novačenje oseb, ki še niso stare osemnajst let, v državne ali druge oborožene sile in njihovo izrabljanje za aktivno sodelovanje pri sovražnostih, se kaznuje za zaporom najmanj desetih let.


    Protipravno pobijanje in povzročanje ran sovražniku
    379. člen


    (1) Kdor v nasprotju s pravili mednarodnega prava med vojno ali oboroženim spopadom sovražnika, ki je položil orožje ali se brezpogojno vdal ali nima sredstev za obrambo, ubije ali rani, se kaznuje z zaporom najmanj enega leta.

    (2) Če je uboj iz prejšnjega odstavka storjen na grozovit ali zahrbten način, iz koristoljubnosti ali drugih nizkotnih nagibov, ali če je ubitih več ljudi, se storilec kaznuje z zaporom najmanj desetih let ali z zaporom tridesetih let.


    Protipravno jemanje stvari ubitim in ranjenim na bojišču
    380. člen


    (1) Kdor ukaže protipravno jemati stvari ubitim ali ranjenim na bojišču ali jih sam protipravno jemlje, se kaznuje z zaporom od enega do petih let.

    (2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno na grozovit način, se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let.