SODIŠČE ŠKOFJA LOKA: GLAVNA OBRAVNAVA

    Opr.št.:K 34/2004

    Z A P I S N I K

     

    o   g l o v n i   o b r a v n a v i

     

    sestavljen pri Okrajnem sodišču v Škofji Loki, dne 30.1.2007, v kazenski zadevi zoper abdolženega Franca PERMETA, zaradi kaznivega dejanja obrekovanja po 2. odst. 170. člena Kazenskega zakonika (KZ), po obtožnem predlogu zasebnih tožilcev: l) Skupnost borcev 7. SNOUB "France Prešeren" Kranj, 2) Bucek Ivan, Blejska Dobrava, 3) Fajgelj Franc, Ljubljana, 4) Habjan Ivan, Ljubljana, 5) Jekler Matevž, Medvode, 6) Miklavčič Ivan, Kranj, 7) Prevc Ciril, Ljubljana, 8) Skvarča Ciril, Ljubljana; 9) Tomazin Valentin, Križe in 10) Alojzij Zupanc, Kranj, z dne 2.8.2002

     

    N a v z o č i:

     

    -        Sodnica: Tanja Frank Eler

    -        Zapisnikarica: Mojca Šivic

     

    Začetek ob 9.00 uri.

     

    Ob oklicu glavne obravnave se ugotovi, da pristopijo:

    - odvetnik Metod Tavčar,

    - pooblaščenec zasebnih tožilcev odvetnik Andrej Stanovnik,

    - zasebni tožilci Ivan Bucek, Matevž Jekler, Ivo Miklavčič, Valentin Tomazin in Alojzij Zupanc.

     

    Ugotovi se, da obdolženi Franc Perme ni pristopil. Njegov zagovornik v spis vloži obvestilo zdravniku za obdolženca ter napotnico za EKG; pregled naj bi imel v začetku februarja 2007. Obenem pojasni, da je obdolženec novembra 2006 doživel lažjo obliko infarkta. Zaradi zdravstvenih težav ne more pristopiti na glavno obravnavo.

     

     

    Zagovornik pojasni, da je bila zasebna tožba vročena pravi osebi, oseba, ki je navedena v dopolnitvi zasebne tožbe pa je njegov sin.

     

    s k l e p:

     

    Glavna obravnava se ne opravi in se preloži na dne

    20.3.2007 ob 9.00 uri, razpravna dvorana št. 1 tega sodišča,

    kar navzči vzamejo na znanje in se s podpisom zapisnika odpovedujejo pisnemu vabljenju.

     

     

    Pooblaščenec zasebnih tožilcev predlaga, da se dane s izven glavne obravnave vpogleda video kaseta s posnetkom obdolženceve izjave, zgolj zaradi ugotvovitve istovetnosti obdolženca.

     

     

    s k 1 e p:

     

    Izven gl. obravnave se vpogleda video kaseta, priloga A1.

     

     

    Po pregledu video kasete zagovornik odvetnik Metod Tavčar potrdi, da je oseba, na posnetku označena kot Franc Perme, predsednik slovenskega društva za obeleževanje grobišč, njegov klient. Pri tem opozori, da se ime društva pravilno glasi Društvo za ureditev zamolčanih grobov.

     

     

    Glede na osebne podatke o obdolženem, ki jih je posredoval njegov zagovornik ter podatke, ki so razvidni iz zdravniške dokumentacije obdolženca, poobl. zasebnih tožilcev ponovno popravlja zasebno tožbo, tako da se rojstni datum obdolženca pravilno glasi 18.11.1926.

     

     

    Končano ob  9.30 uri.

     

     

    Zapisnikarica:                                                                        Okrajna sodnica:

    Mojca Šivic                                                                                        Tanja Frank Eler

     

     

    Poobl. zasebnih.tožileev:

    odv. Andrej Stanovnik

     

    Zagovornik:

    odv. Metod Tavčar

     

    Zasebni tožilci:

    Ivan Bucek

    Matevž Jekler

    Ivo Miklavčič

    Valentin Tomazin

    Alojzij Zupanc

     
   ENIM SPOMENIKI, ROZE in SVEČE
   DRUGE PAK V JAME
   in
   BOMBE NA NJIH
   A
   V NOČI PA JIH OBLETAVAJO "VAMPIRJI"

   PARTIZANI STRAZIJO SODISČE V VELENJU