MISLIJO, PRAVICA JE SAMO ENA: KOMUNISTIČNA

    REPUBLIKA SLOVENIJA                                                   (PREJETO 11.02.2004)

    VIŠJE SODIŠČE

    V LJUBLJANI                                                                                  I Kp 1065/2003

     

    S K L E P

     

    Višje sodišče v Ljubljani je v senatu pod predsedstvom vrhovnega sodnika svetnika Jerneja Potočarja in višjih sodnikov Mitje Kozamernika kot poročevalca ter Igorja Mokorela kot člana senata, s sodelovanjem sodniške pripravnice Nine Lunaček kot zapisnikarice, v kazenski zadevi zoper obd. Franca Permeta, zaradi kaznivega dejanja obrekovanja po II. in I. odst. 170. člena Kazenskega zakonika (KZ), o pritožbi pooblaščenca zasebnih tožilcev odvetnika Andreja Stanovnika iz Ljubljane, zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. Ks 732/2003 z dne 9.6.2003, na seji dne 23.12.2003

     

    s k l e n i l o :

     

    Pritožba pooblaščenca zasebnih tožilcev Skupnosti borcev 7. SNOUB "France Prešeren", ki jo zastopa Odbor skupnosti borcev, zanj predsednik odbora Ivo Miklavčič, Ivana Buceka, Franca Fajglja, Ivana Habjana, Matevža Jeklerja, Iva Miklavčiča, Cirila Prevca, Metke Rakef, Cirila Skvarčo, Mitje Švaba, Ferda Tolarja-Mirka, Valentina Tomazina in Alojzija Zupanca, se zavrne kot neutemeljena.

     

    O b r a z 1 o ž i t e v

     

    Okrožno sodišče v Ljubljani je z izpodbijanim sklepom na predlog predsednice senata odločilo, da je potrebno dejanje kot je opisano v tenorju obtožnega akta pravno opredeliti kot kaznivo dejanje obrekovanja po I. odst. 170. člena KZ in posledično odločilo, da Okrožno sodišče v Ljubljani ni stvarno pristojno za sojenje v tej kazenski zadevi ter bo zadeva odstopljena Okrajnemu sodišču v Škofji Loki.

     

    Zoper   tako odločitev  sodišča prve stopnje je pravočasno pritožbo vložil pooblaščenec zasebnih tožilcev in sicer iz "vseh pritožbenih razlogov po ZKP" ter predlagal, naj pritožbeno sodišče izpodbijani sklep spremeni tako, da predlog predsednice senata zavrne.

     

    Pritožba ni utemeljena.

     

    Po presoji pritožbenih navedb pooblaščenca zasebnih tožilcev in razlogov izpodbijanega sklepa je pritožbeno sodišče zaključilo, da je sodišče prve stopnje pravilno ugotovilo, da iz opisa kaznivega dejanja kot so  ga zasebni tožilci ponudili sodišču, izhajajo le znaki kaznivega dejanja obrekovanja v njegovi temeljni obliki in se posledično tudi utemeljeno izreklo za nepristojno za razsojo te kazenske zadeve.

               

    Iz tenorja zasebne tožbe oziroma konkretnega opisa kaznivega dejanja, po katerem  se tudi presojajo znaki kaznivega dejanja in ne morebiti po razlogih tožbe, kar meni  pritožnik, namreč ne izhaja, da bi bilo kaznivo dejanje storjeno s sredstvi javnega obveščanja ali na javnem shodu, i kar so kvalifikatorni znaki kaznivega dejanja obrekovanja po II. in I. odst. 170. člena KZ. Iz opisa dejanja je razvidno, da naj bi obdolženi podal izjavo novinarki, ni pa navedeno,     da je bila ta izjava objavljena v sredstvih javnega obveščanja, prav tako pa je v zasebni tožbi navedeno le, da naj bi bila izjava dana ob priliki spominske svečanosti, brez navedbe, da bi šlo za javni shod. Poleg tega, da bi moralo biti v zasebni tožbi navedeno, da je bilo kaznivo dejanje storjeno na javnem shodu, bi moral tenor tožbe vsebovati tudi okoliščine, ki bi spominsko svečanost opredeljevale kot tak shod. Četudi bi bilo mogoče sprejeti, stališče pritožnika, da je javni shod kot kvalifikatorni  znak kaznivega dejanja v zadostni meri opisan, pa to ne bi  moglo spremeniti odločitve izpodbijanega sklepa o nepristojnosti okrožnega sodišča. Po l. točki I. odst. 25.  člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP) je namreč podana pristojnost okrožnega sodišča le za kazniva dejanja storjena s sredstvi javnega obveščanja, ne pa za kazniva dejanja storjena na javnih shodih.  

     

    Dejstvo, da naj bi bila obdolženčeva trditev predvajana na televiziji in za kar so zasebni tožilci kot dokaz sodišču predložili tudi posnetek, v ničemer ne spreminja gornjih  ugotovitev, da v zasebni tožbi niso vpisani znaki kaznivega dejanja obrekovanja po II. in I. odst.170. člena KZ.

     

    Ob navedenem je bilo potrebno odločiti kot izhaja iz izreka tega sklepa.

     

    Višje sodišče v Ljubljani

    dne 23.12.2003

     

    Zapisnikarica:                                                                                     Predsednik senata:

    Nina Lunaček l.r.                                                                                Jernej Potočar l.r.