PA SO SE PREBUDILI IZ VESOLJNEGA MIRU

    Ks 732/2003

    S K L E P

     

    Okrožno sodišče v Ljubljani je v senatu pod predsedstvom okrožnega sodnika Gorazda Fabjančiča, ob sodelovanju okrožnega sodnika Marka Puša in višje sodnice Mojce Zalar Kocjančič kot članov senata ter strokovnega sodelavca Tomaža Križmana kot zapisnikarja, v kazenski zadevi zoper obdolženega PERME FRANCA, zaradi kaznivega dejanja obrekovanja po členu 170/II Kazenskega zakonika (KZ), na podlagi določila I. odstavka 36. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP) v zvezi z 2. točko I. odstavka 25. člena ZKP, na seji senata, dne 9.6.2003

     

    s k 1 e n i l o :

     

    I. Predlogu predsednice senata se ugodi in se kaznivo dejanje, opisano v zasebni tožbi, z dne 12.8.2002, pravilno opredeli kot kaznivo dejanje obrekovanja po I. odstavku 170. člena KZ.

     

    II. Okrožno sodišče v Ljubljani ni stvarno pristojno za sojenje v tej kazenski zadevi in se po pravnomočnosti tega sklepa spis odstopi v sojenje Okrajnemu sodišču v Škofji Loki kot stvarno pristojnemu sodišču.

     

    O b r a z 1 o ž i t e v :

     

    Zasebni tožilci Skupnost borcev 7. SNOUB "France Prešeren", ki jo zastopa odbor skupnosti borcev, zanj predsednik odbora Miklavčič Ivo, Bucek Ivan, Fajgelj Franc, Habjan Ivan, Jekler Matevž, Miklavčič Ivo, Prevc Ciril, Rakef Metka, Skvarča Ciril, Švab Mitja, Dolar Ferdo-Mirko, Tomazin Valentin in Zupan Alojzij, so po svojem pooblaščencu, odvetniku Andreju Stanovniku iz Ljubljane vložili zoper obdolženega Perme Franca zasebno tožbo, v kateri mu očitajo storitev kaznivega dejanja obrekovanja po členu 170/II KZ. Predsednica senata je dne 22.5.2003 zahtevala odločitev izvenobravnavnega senata o stvarni nepristojnosti in odstopu spisa, ker ocenjuje, da iz opisa kaznivega dejanja ne izhaja, da bi šlo za kaznivo dejanje po II. odstavku 190. člena KZ, pač pa le po I. odstavku 170. člena KZ.

     

    Kazenski zakonik v I. odstavku 170. člena KZ določa, da se kdor o kom trdi ali raznaša kaj neresničnega, kar lahko škoduje njegovi časti ali dobremu imenu, čeprav ve, da je to, kar trdi ali raznaša, neresnično, kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev. V II. odstavku istega člena pa je določeno, da se storilec, če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno s tiskom, po radiu, televiziji ali z drugim sredstvom javnega obveščanja ali na javnem shodu kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

     

    Senat po preučitvi zasebne tožbe, z dne 12.8.2002 ugotavlja, da iz opisa kaznivega dejanja vsebovanega v zasebni tožbi izhaja le, da je obdolženi Franc Perme sporno izjavo podal dne 20.5.2002 novinarki TV Slovenija ob spominski svečanosti, ne izhaja pa, da bi bilo dejanje storjeno s tiskom, po radiu, televiziji ali z drugim sredstvom javnega obveščanja ali na javnem shodu, kot je to določeno kot kvalifikatorna oblika kaznivega dejanja obrekovanja po II. odstavku 170. člena KZ, zato je senat kaznivo dejanje, opisano v zasebni tožbi, z dne 12.8.2002, pravno kvalificiral kot kaznivo dejanje obrekovanja po I. odstavku 170. člena KZ. Ker je za kaznivo dejanje obrekovanja po I. odstavku 170. člena KZ predpisana denarna kazen ali kazen zapora do šestih mesecev, senat ugotavlja, da Okrožno sodišče v Ljubljani v skladu z določilom l. točke I. odstavka 25. člena ZKP ni stvarno pristojno za odločanje v predmetni zadevi. Zato bo spis po pravnomočnosti tega sklepa odstopljen Okrajnemu sodišču v Škofji Loki kot stvarno pristojnemu sodišču.

     

    PRAVNI POUK:

     

    Zoper ta sklep je dovoljena pritožba v roku 3 dni od prejema pisnega odpravka sklepa. Pritožbo je potrebno vložiti pisno v dveh izvodih ali jo podati ustno na zapisnik pri tem sodišču. Pritožba je pravočasna, če je oddana zadnji dan pritožbenega roka priporočeno na pošto, o njej pa bo odločalo Višje sodišče v Ljubljani.

     

    ORROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI

    Ljubljana, dne 9.6.2003

     

    ZAPISNIKAR                                                           PREDSEDNIK SENATA

    Strokovni sodelavec                                                    Okrožni sodnik

    TOMAŽ KRIŽMAN                                                 GORAZD FABJANČIČ